гапчук максим
03.07.2015
Київ змінити можливо!

Київ змінити можливо!

Депутат Київради від «Об’єднання «Самопоміч» Максим Гапчук подав проект рішення «Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 року №520/2589».

Зважаючи на реальний стан справ з щорічним хронічним недофінансуванням програм, ручним управлінням при фінансуванні, а також відсутності реальних інструментів контролю за ефективністю реалізації програм, що в свою чергу, призводить до недосягнення цілей та мети їх створення, на початку червня М.Гапчуком був підготовлений і внесений проект рішення щодо змін у Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві. Зазначені зміни приберуть таку ганебну практику, коли контроль за виконанням програми та за цільовим використанням коштів здійснює сам виконавець програми. Також пропонується проведення обов'язкових громадських обговорень при затвердженні програм, запровадження експертної оцінки, та системне звітування виконавців програм. "Маю надію, - підкреслив Максим Гапчук, - що зміни, які запропоновано мною до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві, будуть підтримані як на бюджетній комісії, так і на пленарному засіданні Київської міської ради, що в свою чергу підвищить ефективність та посилить контроль над щорічними витратами на реалізацію міських цільових програм у розмірі 7,5 млрд.грн."

У зв’язку із складною політичною та економічною ситуацією, важливо якісно та обґрунтовано використовувати кошти з місцевого бюджету.

Впровадження запропонованих змін надасть можливість своєчасного аналізу реалізації міських цільових програм, що в свою чергу забезпечить можливість завчасного внесення необхідних змін до бюджету міста на наступний рік, з урахуванням попереднього досвіду.

Проект рішення передбачає внесення наступних ключових змін до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві (далі - Порядок):

1. Одне із найголовніших нововведень проекту рішення є надання права представникам територіальної громади міста Києва бути ініціаторами розроблення міських цільових програм шляхом реалізації права місцевої ініціативи. Всі мешканці столиці зможуть реально впливати на розроблення тих чи інших цільових програм, визначати, запроваджувати програми для вирішення  найважливіших проблем міста.

2. За чинним Порядком основними стадіями розроблення та виконання програми є:

 • ініціювання розроблення програми;
 • підготовка проекту програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування; строків виконання заходів програми, а також головних виконавців та співвиконавців;
 • здійснення експертизи проекту програми;
 • погодження програми;
 • затвердження програми;
 • затвердження бюджетних призначень на виконання програми;
 • організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням;
 • здійснення моніторингу та підготовка щорічних (проміжних) звітів про результати виконання програми;
 • внесення змін до програми 

Запропонований проект рішення запроваджує здійснення моніторингу, проведення зовнішньої експертизи міських цільових програм після їх затвердження та під час їх виконання. Більшість чинних міських цільових програм є неефективними та застарілими, але все одно на їх виконання витрачаються кошти бюджету м. Києва, тому є вкрай важливим проведення зовнішньої незалежної експертизи всіх програм для розуміння, які з них необхідно змінити або скасувати.

3. В проекті рішення більш конкретно надається інформація про детальне обґрунтування необхідності розроблення тієї чи іншої програми. Ініціатор розроблення повинен надавати детальне обґрунтування необхідності розроблення програми, яке має містити:

 • визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма, аналіз причин виникнення;
 • пояснення, чому розв’язання цієї проблеми потребує програмного методу;
 • обґрунтування відповідності мети програми головним стратегічним ініціативам та пріоритетам за секторами розвитку міського господарства

Через відсутність правового регулювання детального обґрунтування програми ми є свідками існування та фінансування програм, які є неефективними, недосконалими та не є необхідними саме в даний етап розвитку міста.

4. Пропонується доповнити відображення в програмі ключових показників ефективності виконання програми. В чинній редакції Порядку при формуванні переліку завдань і заходів програми зазначаються:

1. виконавці;

2. строки виконання заходів з розбивкою за роками;

3. джерела фінансування кожного із заходів;

4. очікуваний результат.

5. За новим Порядком експертні організації отримають можливість готувати проект програми. Буде зруйнована монополія замовників програми на їх підготовку. Запропонована норма: «Підготовка проекту програми здійснюється замовником самостійно або шляхом залучення експертних організацій на конкурсних засадах. В разі проведення конкурсу, порядок його проведення та його умови оприлюднюються на веб-сторінці Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

6. Щодо експертизи програм

Запроваджується проведення експертизи відповідності проекту програми стратегічним ініціативам та пріоритетам за секторами міського розвитку Консультативно-дорадчим органом (робочими групами), які утворюються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 490 “Про робочі групи з реалізації стратегічних ініціатив, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року”.

Експертиза міських цільових програм, що стосуються розвитку інфраструктури та територіального розвитку у разі, якщо розробниками такої програми є Департамент містобудування та архітектури та/або Департамент земельних ресурсів КМДА буде здійснюватися організаціями незалежно   від   форми   власності,  що  провадять  діяльність  з розроблення  містобудівної  документації  та мають у своєму складі експертів, які отримали кваліфікаційний сертифікат.

7. Погодження програми

За чинною редакцією Порядку проект міської цільової програми може розміщуватися на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва, хоча потрібно щоб проект обов’язково розміщувався. Саме тому  проект програми не пізніше ніж за 45 днів до розгляду на сесії Київради пропонується обов’язково:

 • Розміщувати на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва;
 • Публічно презентувати експертному середовищу та громадськості;
 • Розмістити на веб-сторінці міської ради та КМДА для громадського обговорення.  Пропозиції та зауваження будуть прийматися на електронну пошту, що вказується на веб-сторінці де розміщений проект програми та у письмовому вигляді (адреса для листування зазначається на веб-сторінці де розміщений проект програми). Розробник програми на підставі результатів громадського обговорення зазначає пропозиції, які були враховані та які відхилені із зазначенням підстав.

8. За чинною редакцією Порядку безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів програми здійснювався замовником (відповідальним виконавцем), а за цільовим та ефективним використанням коштів – головним розпорядником коштів. Тобто відповідальний виконавець при виконанні програми контролює сам себе.

Щоб уникнути такого абсурду в оновленій редакції питанням безпосереднього контролю буде займатися постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку беручи за основу надані узагальнені звіти головних розпорядників, які приймали участь у виконанні програми. Функції контролю за використанням коштів пропонується покласти Департамент економіки та інвестицій та на Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

9. Зміни стосуються також здійснення моніторингу та підготовки щорічних (проміжних) звітів про результати виконання програми, внесення змін до програми. Наприклад, згідно Проекту за новою редакцією інформація про стан виконання програми обов’язково повинна бути розміщена на єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва щоквартально до 25 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

Додатково Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради має готувати щоквартально до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про хід виконання міських цільових програм, де обов’язково вказує по кожній програмі інформацію про очікуваний результат та ключові показники ефективності, що були затверджені програмою та про фактичний стан їх виконання.

10. Запропоновані зміни будуть передбачати обов’язок замовника готувати прогноз результатів виконання програми на наступний рік та розробляти пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих її завдань і заходів тощо. Раніше ж відповідальний виконавець програми у разі потреби  розробляв пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань тощо.

Завершуючи, слід вказати на те, що, за запропонованим варіантом Проекту щороку, а саме до 1 січня, замовник (відповідальний виконавець) повинен інформувати про хід виконання програми та ефективність реалізації її заходів на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради, але не пізніше, ніж за 30 днів до прийняття бюджету м. Києва на наступний рік та до подання нового проекту цільової програми на наступний період.

Ці зміни дозволять отримувати повну інформацію про доцільність фінансування тієї чи іншої програми до затвердження бюджету на наступний рік. В сьогоденні в бюджеті закладається фінансування програм без розуміння, чи варта на них витрачати кошті, чи доцільно це. Це майже одне і теж, що і залишити лежати свої гроші посеред вулиці, сподіваючись, що їх ніхто не забере.

 

Повернутися